Cod de Etică și Conduită Profesională pentru toți angajații și colaboratorii din firma SC 3T Training Team

By | October 21, 2013

Dispoziții generale

Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei.

Misiune

Misiunea SC 3T Training Team SRL este de a crea valoare pe termen lung pentru asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.

Viziune

Viziunea firmei este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de formare profesionala a adulților, atât la nivel național cât și la nivel regional.

Valori și principii

Codul de Etică şi Conduită Profesională al SC 3T Training Team SRL cuprinde valorile care au fost şi vor continua să fie viabile pentru succesul viitor al organizaţiei. Acestea sunt următoarele:

 1. Inovaţie

Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, SC 3T Training Team SRL aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să se poziţioneze ca lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.

 1. Responsabilitate socială

SC 3T Training Team SRL va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economica, tehnologii preitenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile SC 3T Training Team SRL sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

SC 3T Training Team SRL răspunde cerințelor pieței prin apropierea față de client, profesionalism, dorinţa de inovaţie şi preţul accesibil. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru SC 3T Training Team SRL

Strategia de dezvoltare durabilă a organizaţiei are la bază principiul conform căruia respectul faţă de om şi faţă de mediu sunt fundamentul identităţii SC 3T Training Team SRL

Compania încurajează de-asemenea cercetarea şi inovaţia pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi securității, al valorificării şi reciclării materialelor, al economiei de resurse naturale, cât şi al reducerii efectelor nocive ale anumitor activități.

SC 3T Training Team SRL este preocupată constant de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației (creditori, consumatori și investitori) în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

 1. Integritatea

Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept. În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), dacă face ceea ce a spus că va face (consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social). SC 3T Training Team SRL și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

 1. Loialitatea

Personalul SC 3T Training Team SRL este devotat organizaţiei, părților interesate și comunității/societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele organizației.

 1. Responsabilitatea

Personalul SC 3T Training Team SRL îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru propriile acţiuni.

 1. Obiectivitate

SC 3T Training Team SRL şi personalul său se caracterizează prin imparţialitate şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

 1. Transparenţă

SC 3T Training Team SRL şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

 1. Nediscriminare

SC 3T Training Team SRL, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

 1. Concurenţă loială

SC 3T Training Team SRL şi personalul său se vor comporta în mod respectuos, integru şi onest în relaţiile cu competitorii, asigurând astfel o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate.

 1. Respect

Personalul SC 3T Training Team SRL va da dovadă de respect în interacţiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităţilor lor profesionale cât şi în viaţa lor personală.

 

 

 

 

 

Norme de conduită

 1. Dispoziţii generale

1.1.            Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului SC 3T Training Team SRL de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţii.

1.2.            Întreg personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de Etică și Conduită Profesională.

 1. Definiţii

Corupţie – Folosirea abuzivă a puterii încredinţate prin atribuţiile unei funcţii deţinute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Plată de facilitare – O plată suplimentară efectuată pentru a  determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial.

Revolving door – Situaţia în care membrii sau personalul unei organizații rămân în cadrul acesteia doar o scurtă perioadă de timp înainte de a merge într-o alta, folosindu-se de organizaţie în acest sens.

Avertizare de integritate – Sesizarea de către personalul SC 3T Training Team SRL, un furnizor sau un cleint al său a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și European.

Conformitate – Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă. Personalul SC 3T Training Team SRL respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale ale cadrului de reglementare aplicabil activităţilor sale.

Conflictul de interese – Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Interes personal – Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

Abatere disciplinară – Orice faptă săvârşită, cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei.

Concurenţă neloială – Orice act sau faptă contrară uzanţelor corecte în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.

Organizaţie – Ansamblul structurilor SC 3T Training Team SRL şi a filialelor sale, precum şi a altor entităţi din cadrul grupului, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică.

Personal – Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu SC 3T Training Team SRL

 

Norme generale de conduită

Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al SC 3T Training Team SRL și al filialelor acesteia în toate activitățile desfășurată pentru organizației.

 1. Conformitatea

3.1.            SC 3T Training Team SRL îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează.

3.2.            Personalul SC 3T Training Team SRL are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

3.3.            Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională.

3.4.            Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să respecte dispoziţiile interne, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor practici şi standardelor pe care SC 3T Training Team SRL s-a angajat să le respecte.

3.5.            Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să acţioneze, pe cât posibil, astfel încât să nu fie afectată imaginea SC 3T Training Team SRL

3.6.            Managementul SC 3T Training Team SRL trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea.

3.7.            Managementul SC 3T Training Team SRL are obligaţia să elaboreze şi să adopte politici pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, CSR, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora, altfel riscând să fie răspunzător pentru lipsa de conformitate, în solidaritate cu personalul de execuţie direct răspunzător.

3.8.            Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare procedurile pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

3.9.            SC 3T Training Team SRL este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare predicției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele SC 3T Training Team SRL

3.10.        Managementul SC 3T Training Team SRL este responsabil pentru adoptarea de politici şi măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

3.11.        Personalul SC 3T Training Team SRL este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte.

 

 

 

 1. Informarea corectă

4.1.            Personalul SC 3T Training Team SRL informează corect şi complet publicul cu privire la toate specificațiile serviciilor sale.

4.2.            Personalul SC 3T Training Team SRL este atent la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă concurenţa loială.

4.3.            SC 3T Training Team SRL asigură un spațiu de dialog și publicare a opiniilor partenerilor, clienţilor și altor părți interesate pe site-ul companiei.

 

 1. Concurenţa loială şi clauza antitrust

5.1.            SC 3T Training Team SRL se angajează să nu participe la:

5.1.1.         Practici concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerile cu competitorii;

5.1.2.         Înţelegeri care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţii;

5.1.3.         Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, cât şi pe cele conexe.

5.2.            SC 3T Training Team SRL nu va participa prin reprezentanţii săi la nici o formă de contact (direct/indirect) între organizaţii, care are ca obiect sau efect fie influenţarea comportamentului pe piaţă al unui concurent prezent sau potenţial, fie dezvăluirea comportamentului pe care organizaţia a decis sau intenţionează să îl adopte pe o piaţă unui asemenea concurent. În cazul în care un reprezentant al SC 3T Training Team SRL constată în cadrul unei întâlniri de afaceri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, va denunţa participanţilor caracterul acestei întâlniri şi va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

 

 1. Combaterea corupţiei

6.1.            Personalul SC 3T Training Team SRL nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

6.2.            Managementul SC 3T Training Team SRL trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.

 

 1. Evitarea conflictelor de interese

7.1.            Personalul SC 3T Training Team SRL nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.

7.2.            Personalul SC 3T Training Team SRL nu trebuie să se lase influenţat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

7.3.            Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizaţiei şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale si procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate.

7.4.            Personalul  SC 3T Training Team SRL trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acţionează în interesul SC 3T Training Team SRL

7.5.            Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să se abţină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, departamentului de etică şi conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere.

7.6.            În cazul în care un reprezentant al personalului SC 3T Training Team SRL este implicat într-un conflict de interese, conducerea SC 3T Training Team SRL trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu departamentul competent.

7.7.            Personalul SC 3T Training Team SRL implicat în procese decizionale trebuie să completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese şi să o depună la compartimentul de etică și conformitate. Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al organizației.

 

 1. Utilizarea lobby-știlor

8.1.            SC 3T Training Team SRL și personalul său se vor abține de la utilizarea persoanelor fizice sau juridice care se așteaptă să  exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele grupului. SC 3T Training Team SRL se va abține deasemenea de la a promite, a da sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit persoanelor care exercită sau pot exercita o asemenea influență inadecvată față de un decident.

8.2.            SC 3T Training Team SRL își va promova interesele legitime în relație cu orice decident prin utilizarea, printre altele, a participării publice transparente la procesul de luare a deciziilor.

 

 1. Finanţarea partidelor politice

9.1.            SC 3T Training Team SRL se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, SC 3T Training Team SRL nu va susţine public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri.

9.2.            Personalului SC 3T Training Team SRL nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care preocupările lor politice nu afectează performanţa profesională şi nu se face propagandă la locul de muncă.

 

 1. Protejarea activelor organizaţiei

10.1.        Personalul SC 3T Training Team SRL are obligaţia să protejeze activele şi resursele organizației şi să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora. Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor SC 3T Training Team SRL în beneficiu personal.

10.2.        Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea organizaţiei, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

10.3.        La încetarea contractului individual de muncă, personalul are obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept organizaţiei, inclusiv documente (atât în format fizic cât şi în format electronic).

10.4.        Proprietatea intelectuală a organizaţiei va fi protejată de către personalul său

 

 1. Egalitatea şi diversitatea

11.1.        SC 3T Training Team SRL respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

11.2.        În exercitarea funcţiei, personalul SC 3T Training Team SRL are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi. Este deasemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice.

 

 1. Cadourile și cheltuielile de protocol

12.1.        Personalul SC 3T Training Team SRL nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor, etc. și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.

12.2.        În cazul în care personalului SC 3T Training Team SRL îi sunt oferite cadouri în timpul exercitării funcţiei, acesta are obligaţia de a declara orice cadou. Cadourile care depăşesc valoarea de 50 de euro vor fi înregistrate într-un registru public special. După înregistrare, cadourile vor fi lăsate Electricii S.A. spre folosință.

12.3.        Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora personalul reprezintă SC 3T Training Team SRL vor fi suportate de către organizaţie, în conformitate cu procedurile interne ale acesteia.

 

 1. Confidenţialitatea

13.1.        SC 3T Training Team SRL și personalul său convin ca, pe toată durata contractului de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite prin regulamentele interne , contractul colectiv de muncă sau contractele individuale. Excepţiea de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

13.2.        Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

13.3.        Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achziții.

13.4.        Personalul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți. Aceste informaţii sunt proprietatea SC 3T Training Team SRL şi nu pot fi divulgate în afara organizaţiei.

13.5.        Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre personalul companiei şi SC 3T Training Team SRL, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului individual de muncă, acolo unde este cazul.

13.6.        Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul SC 3T Training Team SRL în cursul activităţii profesionale în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei.

13.7.        SC 3T Training Team SRL garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă maximă pentru părţile interesate şi care nu permit accesul terţilor.

13.8.        Nu se vor transmite datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

 

 1. Hărţuirea

14.1.        Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să aibă o ţinută decentă şi adecvată.

14.2.        Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică, verbală sau sexuală.

 

 1. Spălarea de bani

15.1.        SC 3T Training Team SRL nu va lua parte la activităţi de spălare de bani şi se angajează să elaboreze şi să implementeze politici şi mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

 

 1. Transparenţa

16.1.        Organizaţia recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, personalul SC 3T Training Team SRL acţionează în baza principiilor transparenţei, respectului, precum şi a grijii pentru imaginea organizaţiei.

16.2.        SC 3T Training Team SRL și personalul său acţionează cu promptitudine, într-o manieră completă şi fără discriminare, răspunzând atât nevoilor de informare corectă a publicului, cât şi solicitărilor de informaţii cu caracter public. Relaţia SC 3T Training Team SRL cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.

16.3.        SC 3T Training Team SRL va publica informaţii despre politica salarială a organizaţiei, respectând însă confidenţialitatea datelor personale ale personalului său.

16.4.        Solicitările de informații de orice fel primite de SC 3T Training Team SRL din partea reprezentanţilor mass-media sau terților se redirecţionează către departamentul de comunicare din cadrul organizaţiei.

16.5.        Informaţiile oferite de SC 3T Training Team SRL sunt explicite, exacte, transparente şi complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.

16.6.        Informaţiile cu caracter general se regăsesc pe site-ul www.3tteam.ro.

 

Clauze specifice

 

 1. Relaţia cu personalul, inclusiv selecţia şi evaluarea personalului

17.1.        Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonații, cât și cu clienţii organizaţiei, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.

17.2.        SC 3T Training Team SRL trebuie să asigure un mediu propice lucrului în echipă şi să promoveze în mod activ valorile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională.

17.3.        Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie să promoveze, în cadrul serviciului, relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional.

17.4.        Managementul SC 3T Training Team SRL trebuie să fie un model de comportament etic şi să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile şi standardele de etica ale organizaţiei să fie cunoscute şi respectate.

17.5.        În cadrul SC 3T Training Team SRL, canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între personalul organizaţiei de la toate nivelurile ierarhice.

17.6.        SC 3T Training Team SRL trebuie să utilizeze practici corecte de angajare, care vor include evaluarea obiectivă, evitarea conflictelor de interese şi a mitei, precum şi interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia şi evaluarea personalului.

17.7.        Deciziile cu privire la angajare şi promovare trebuie să se ia exclusiv în avantajul organizaţiei, pe baza evaluării pregătirii profesionale, a realizărilor și a conduitei individuale a candidatului, cu respectarea legislației în vigoare.

17.8.        SC 3T Training Team SRL trebuie să ofere un tratament echitabil întreg personalului său, inclusiv plata egală pentru munca egală, şi trebuie să asigure acestuia sprijin pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale şi formare profesională continuă.

17.9.        SC 3T Training Team SRL trebuie să utilizeze standarde etice de evaluarea în politicile de personal.

17.10.    Atunci când există o divergenţă de opinii sau o disensiune între doi sau mai mulţi membri ai personalului SC 3T Training Team SRL, este indicat ca persoanele implicate să analizeze problema şi să o rezolve pe cale amiabilă.

17.11.    Atunci când situaţia nu se poate remedia pe cale amiabilă de către părţile implicate, cazul este trimis la departamentul de etică al organizaţiei, care va media situația.

 

 1. Relaţia cu acţionarii

18.1.        În activităţile sale economice, SC 3T Training Team SRL respectă prevederile legii şi are în vedere următoarele obiective:

18.1.1.             Maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi sigure a organizaţiei.

18.1.2.             Asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți, prin respectarea standardelor de calitate ale SC 3T Training Team SRL şi prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite.

18.1.3.             Controlarea riscurilor care decurg din activitatea SC 3T Training Team SRL, prin intermediul unor politici şi mecanisme dezvoltate pe baza celor mai bune practici din domeniu.

18.1.4.             Reconcilierea intereselor acționariatului cu atenție deosebită acordată clienţilor, micilor investitori şi comunităţii în care organizația își desfășoară activitatea, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a organizaţiei, prin intermediul politicilor de responsabilitate socială.

 

 1. Relaţia cu autorităţile

19.1.        Prin personalul său, SC 3T Training Team SRL asigură relaţii de colaborare cu autorităţile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă, fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale organizaţiei şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de Etică şi Conduită Profesională.

19.2.        În relațiile cu autoritățile, personalul SC 3T Training Team SRL va refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul organizaţiei, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.

19.3.        SC 3T Training Team SRL va reacţiona în mod solidar cu celelalte organizații din domeniul său de activitate la orice presiune de corupție, orice estorcare de fonduri sau orice acțiune de obstrucționare nelegitimă din partea autorităților guvernamentale sau locale.

 

 1. Relaţia cu partenerii de afaceri

20.1.        SC 3T Training Team SRL, prin personalul său, promovează concurenţa deschisă şi cinstită, cu derularea de relaţii contractuale în mod onest şi legal.

20.2.        SC 3T Training Team SRL îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung, demonstrându-și valoarea și integritatea.

20.3.        Personalul SC 3T Training Team SRL trebuie:

20.3.1.     Să cunoască foarte bine serviciile pe care organizaţia le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare partener şi client;

20.3.2.     Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă;

20.3.3.     Să promoveze valorile şi principiile etice ale SC 3T Training Team SRL în relaţiile cu partenerii şi clienţii, invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională şi standardele profesionale ale organizaţiei;

20.3.4.     Să nu trateze partenerii şi clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie etc.;

20.3.5.     Să acorde tratament egal tuturor partenerilor şi clienţilor şi să respecte regulile și procedurile cu stricteţe.

20.4.        SC 3T Training Team SRL este responsabilă fiscal față de societate și se angajează să implementeze programe de combatere a evaziunii fiscale la nivelul organizaţiei și să includă clauze corespunzătoare în relațiile comerciale cu furnizorii, partenerii și distribuitorii.

20.5.        SC 3T Training Team SRL utilizează o clauză de calitate în contractele comerciale cu furnizorii și partenerii prin care aceștia pun la dispoziție specificațiile bunurilor și serviciilor utilizate în producerea propriilor bunuri furnizate organizației, în executarea de lucrări sau prestarea de servicii destinate acesteia, în vederea publicării pe site, dacă este cazul.

20.6.        SC 3T Training Team SRL utilizează clauze de integritate și transparență în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.

20.7.        SC 3T Training Team SRL va include în contractele sale cu partenerii de afaceri o clauză referitoare la obligaţia acestora de a respecta prevederile prezentului Cod care le sunt incidente.

20.8.        Personalul  care reprezintă SC 3T Training Team SRL în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi firmei în care activează.

20.9.        În deplasările în afara ţării, personalul SC 3T Training Team SRL este obligat să aibă o conduită adecvată regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă, atâta timp cât acestea nu contravin legislației naționale și prezentului Cod.

20.10.    SC 3T Training Team SRL abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale partenerilor și clienților săi.

 

 1. Relaţia cu comunitatea

21.1.        SC 3T Training Team SRL, prin reprezentanţii săi, promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, riveranii, organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu.

21.2.        Personalul SC 3T Training Team SRL monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite, percepţia clienţilor cu privire la calitate precum şi gradul de satisfacere a nevoilor acestora în raport cu serviciile prestate.

21.3.        SC 3T Training Team SRL aderă la principiile dezvoltării durabile.

21.4.        Personalul SC 3T Training Team SRL respectă reglementările legale în vigoare, este conștient de responsabilitatea sa față de mediul înconjurător și participă, atât la realizarea performanţelor de mediu cât și la dezvoltare durabilă.

21.5.        SC 3T Training Team SRL își asumă obligația de remediere a tuturor consecințe negative ale activităţii sale care nu au putut fi evitate, concomitent cu demararea unor programe de prevenire a unor riscuri similare.

21.6.        SC 3T Training Team SRL este preocupată de educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea personalului său în vederea creării unei culturii organizaționale de mediu.

21.7.        SC 3T Training Team SRL se angajează ca orice activitate generatoare de venituri să contribuie la dezvoltarea socială și economică a comunităților pe termen mediu și lung de o manieră concretă și evaluabilă.

21.8.        SC 3T Training Team SRL dezvoltă, adoptă și implementează programe de responsabilitate socială prin procese participative cu partenerii sociali și alte părți interesate.

21.9.        SC 3T Training Team SRL derulează politici care prevăd și regenerarea resurselor utilizate și publică rapoarte anuale privind rezultatele politicilor de dezvoltare durabilă.

21.10.    SC 3T Training Team SRL publică anual date privind eficienţa energetică și/sau rezultatele programelor de dezvoltare a energiilor alternative.

21.11.    SC 3T Training Team SRL utilizează clauze privind politica de dezvoltare durabilă în relațiile comerciale cu furnizorii și partenerii.

21.12.    SC 3T Training Team SRL adoptă priorități comune în colaborarea cu sindicatele și organizațiile neguvernamentale.

 

Clauze privind aplicarea codului

 

 1. Implementarea Codului de Etică şi Conduită Profesională

22.1.        Prevederile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se aduc la cunoştinţa personalului, în mod formalizat, după cum urmează:

22.1.1        pentru personalul existent în statul de funcții al organizației, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia;

22.1.2        pentru noii angajați, de către compartimentul de resurse umane, cu atribuții în acest sens, înainte ca aceștia să înceapă activitatea;

22.1.3        pentru întregul personal acest Cod trebuie să devină parte a acordului pe care îl are cu SC 3T Training Team SRL, independent de natura juridică a acestuia.

22.2.        Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa personalului organizației prin training, publicare, diseminare, precum și prin afișarea misiunii, viziunii și valorilor SC 3T Training Team SRL

22.3.        Orice modificare care intervine în conţinutul Codului de Etică şi Conduită Profesională este supusă procedurii de informare a personalului așa cum s-a precizat la punctul 22.1

22.4.        SC 3T Training Team SRL va publica anual informaţii privind aplicarea valorilor și principiilor de integritate și transparență, adoptate ca angajament față de societatea românească, într-o secțiune distinctă a raportului său anual de activitate.

 

 1. Structura de etică

23.1.        În urma adoptării acestui Cod de Etică și Conduită Profesională, SC 3T Training Team SRL va constitui un departament special de etică și conformitate sau va angaja un consilier de etică pentru a operaţionaliza această structură.

23.2.        Atribuţiile acestei structuri vor fi: elaborarea, implementarea, monitorizarea şi perfecţionarea politicilor şi procedurilor aferente Codului de Etică si Conduită Profesională, precum şi dezvoltarea unui mecanism independent pentru analiza conformității cu angajamentele stabilite în cadrul prezentului Cod.

23.3.        În cazul în care nu este posibilă angajarea unei persoane noi, funcţia de consilier de etică poate fi îndeplinită de un membru al personalului organizaţiei, care va fi desemnat special pentru aceasta, pe o perioadă determinată, de cel mult un an după care clauza 23.1 va deveni obligatorie.

 

 1. Sistemul de avertizare de integritate

SC 3T Training Team SRL adoptă și implementează o politică dedicată avertizării de integritate.

Această politică se bazează pe principiile expuse în prezentul Cod de Etică si Conduită Profesională

 

 1. Răspundere și sancțiuni

25.1.        Codul de Etică şi Conduită Profesională poate fi accesat pe rețeaua de internet de pe  website-ul organizației – www.3tteam.ro.

25.2.        Nerespectarea Codului de Etică şi Conduită Profesională este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare.

25.3.        În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională de către personalul organizației, vor fi efectuate cercetări administrative, conform legislaţiei în vigoare, de către o Comisie de Disciplină.

25.4.        Problemele etice apărute în cadrul organizaţiei vor fi aduse la cunoştinţa structurii de etică şi conformitate, care se va ocupa de soluţionarea cazului.

25.5.        Se va institui o linie telefonică dedicată avertizării de integritate. Aceasta poate fi gestionată de structura de etică şi conformitate sau poate fi un serviciu externalizat.

25.6.        Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul personalului, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor implicate.

25.7.        Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională este o condiţie obligatorie pentru întreg personalul SC 3T Training Team SRL, inclusiv pentru personalul delegat sau detaşat în cadrul organizaţiei.

25.8.        Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională intră în vigoare de la data aprobării sale.

25.9.        Dispoziţiile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

 

Temeiuri juridice

Codul de Etică şi Conduită Profesională este elaborat în conformitate cu:

– Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind practicile corporatiste

– Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei

–  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului

–  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului

– Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește divulgarea informațiilor nefinanciare și de diversitate de către anumite întreprinderi și grupuri mari

– Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

– Contractul colectiv de munca la nivelul SC 3T Training Team SRL;

– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările si completările ulterioare (Standardul 1 – Etica si integritatea)

– Regulamentul de organizare si funcţionare al SC 3T Training Team SRL;

– Regulamentul de ordine interioara al SC 3T Training Team SRL

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.