CONTRACT DE CONFIDENŢIALITATE

By | June 14, 2013

CONTRACT DE CONFIDENŢIALITATE

 PĂRŢI

 SC 3T Training Team Srl cu sediul social în Calea Dorobanţilor nr.103-105, camerele 606, 607B înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  sub nr. J40/5166/2007 cod fiscal CUI:21340854 reprezentată de Elena Golumbeanu cu funcţia de director general în calitate de PROPRIETAR (al informațiilor clasificate CONFIDENȚIAL din firma 3T Training Team).

şi

Dl / Dna _______________________________________ domiciliat in (localitatea) _____________ str._____________________ nr.,_____ identificat(a) cu actul de identitate seria_____ nr. _____________ eliberat de ________________________, la data de ________________,  CNP _____________________ in calitate de BENERFICIAR (al informațiilor clasificate CONFIDENȚIAL)  având funcţia de _____________________ ,  a intervenit prezentul contract de confidenţialitate, cu scopul păstrării confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor, fiind conex contractului comercial/ individual de muncă/ prestări servicii/ încheiat între părţi şi înregistrat sub nr._____________ din data de _____________

DESCRIERE OBIECT

 Obiectul contractului de confidenţialitate îl reprezintă informaţiile pe care le obţine BENEFICIARUL ca efect al executării contractului mai sus-menţionat, care sunt confidenţiale.

Sunt confidenţiale următoarele informaţii :
– situaţia financiară,
– date personale despre traineri, consultanți externi
– date despre cursanţi,
– datele angajaţilor firmei,
– datele colaboratorilor firmei,
– date contractuale cu alte firme
– proiectele de afaceri,
– alte documente care reprezintă poziţia pe piaţă a PROPRIETARULUI

– informatii confidențiale specificate în Planul de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate, cod SMSI-PPSIC-007 sau în Lista informaţiilor clasificate cu care operează firma 3T Training Team  cod SMSI-INF-017

De asemenea sunt confidenţiale toate actele si documentele pe care PROPRIETARUL le are la dispoziţie.

DURATA ANGAJAMENTULUI
Durata prezentului contract angajament este pe durata nedeterminată.

Obligatiile BENEFICIARULUI

 1. BENEFICIARUL se obliga sa nu desfasoare pe cont propriu sau pentru alta persoană fizică sau juridică activități sau comerț de natura celui cu care este însărcinat în calitate de salariat al societății.
 2. BENEFICIARUL trebuie să respecte caracterul confidențial al întregii informaţii în legătură cu afacerile și clienții societății inclusiv prețurile de cost, metodele de producție, secretele legate de comercializare, planurile de afaceri, produsele, situația financiară, cercetarea, invențiile, procedeele de productie secrete și operațiunile societății, toate acestea fiind Informație confidentiala. Informația confidențială cuprinde strategia societății, politica de personal, strategia de marketing și de dezvoltare a societății.
 3. BENEFICIARUL este de acord ca pe perioada și după încheierea perioadei de activitate în cadrul societatii să nu dezvăluie Informatia confidentială nici unei persoane fizice sau juridice. Salariatul este de acord, de asemenea să nu foloseasca această Informație confidențială pentru propriul avantaj sau altei persoane fizice sau juridice. Aceste restricții nu se aplică la informația publică.
 4. Toate cărtile, scrisorile, formularele, cercetarea și alte documente care se referă la afacerile societății aparțin societății. BENEFICIARUL este de acord să returneze materialul acesta societătii la sfârșitul perioadei sale de activitate în societate sau când societatea îi solicită acest lucru.
 5. BENEFICIARUL este de acord să nu dezvăluie nici unei persoane sau firme identitatea clienților din prezent, trecut sau viitor sau a posibililor clienți ai societății, identitate care nu constitue informație publică. Salariatul este de asemenea de acord să nu încerce să îndeparteze clienții de societate.
 6. BENEFICIARUL accepta ca toate drepturile si beneficiile din orice inventie pe care o face sau la care participa in timpul activitatii sale in societate, legate de activitatea societatii, apartin societatii 3T Training Team.
 7. Materialele concepute pe SIC-urile firmei 3T Training Team devin proprietatea firmei 3T Training Team. Prezentările lectorilor ce sunt folosite ca materiale de curs pot fi distribuie cursanţilor in format hârtie sau electronic numai cu acceptul lectorilor.
 8. BENEFICIARUL se obliga sa instiinteze societatea, in termen de 2 zile de la aparitia acestei situatii, daca are calitatea de asociat/actionar la o societate comerciala si sa comunice obiectul de activitate al acesteia.

SANCȚIUNI

Daca BENEFICIARUL încalcă oricare din obligațiile prevăzute la capitolul obligații, el se obligă să plătească societății despăgubiri pentru daunele produse, în cuantumul stabilit de societate în suma de 20% din valoarea contractului. În cazul în care încălcarea prezentului contract intra sub incidența Codului Civil, Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale sau Codului Penal Român, salariatul va răspunde și conform acestor prevederi.

EXONERAREA DE RASPUNDERE

BENEFICIARUL va fi exonerat de raspundere pentru dezvaluirea de Informaţii confidentiale dacă:

 1. Informatia confidențială era de domeniul public la data dezvaluirii ei.
 2. Informatia confidențială a fost dezvaluita dupa ce a fost obținut acordul scris al societății.
 3. BENEFICIARUL a fost obligat în mod legal sa dezvăluie informaţia.
 4. Informaţiile erau cunoscute înainte de a fi obţinute de la PROPRIETAR.

 

Contract de confidenţialitate procesat la / de către Elena Golumbeanu  în data ___________ in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR al informațiilor clasificate CONFIDENȚIAL din firma 3T Training Team, prin Elena Golumbeanu  semnatura, ____________ ,
BENBEFICIAR al informațiilor clasificate CONFIDENȚIAL din firma 3T Training Team , ___________________, semnatura, ___________

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.